Bardejov » Objekty Bardejov » Iný komerčný objekt »

For sale, ski resort, Bardejov, Slovakia

For sale, ski resort, Bardejov, Slovakia


cena dohodou
cena dohodou/m2

Kategória: Iný komerčný objekt - Predaj

Lokalita: Bardejov - Bardejov
(Iný komerčný objekt - Bardejov)

Úžitková plocha: 117 000 m2

Rozloha pozemku: 117 000 m2

Dátum aktualizácie: 30.7.2019

Identifikačné číslo:

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

PROPERTY DESCRIPTION Description of the Centre: The ski resort is located on the north-eastern Slovakia. The owner owns the resort movable and immovable property as well as land that is the subject of the sale completely, as shown in the following specification: The center is divided into three parts and named after the well-established tradition on the lower, upper and middle slope. Each of them can be operated separately under either capacity needs, or according to current weather conditions. It is also a possibility of passing skiers between the slopes. The center is possible in relation to climatic conditions to operate an average of 80 to 100 days The clientele consists mainly of skiers from Prešov and Košice, ski courses for primary, secondary and high schools and also skiers from Poland and Hungary. lower slope This is a slope located at the bottom of the local municipality. It is the best technically completed and hence most operated. Its length is 620 mA width in the lower 70 and upper 40 m. It is fully equipped with snowmaking system, 450 m long equipped with lighting for night skiing. His demands - in the upper half "red slope" and lower "blue slope". Capacity of parking spaces in the parking lot of the village about 80 m from the station lifts and on land directly at the bottom of the slope below dojazdove part is about 50 cars. It is also possible to park in the whole area of the village on the side of the road. Technical support of the lower slope: Ski lift TRANSPORTA VL 1000.1 duo - Length 420 m - Elevation 95 m - Capacity 800 people / hour - 2 x cell service - Workshop - Storage Ski lift DOPPELMAYR RG 5 duo - Length 620 m - Elevation 167 m - Capacity 1200 persons / hour - 2 x cell service Ski lift MIKESKA (children) - Length 75 m - Elevation 10 m - Capacity 300 people / hour snow - Hydrants 2 ", 12 pieces - Total length 620 m - Pipe diameter 4 " lighting - The length of 450 m on both sides - 16 masts with an output of 54 kW, halogen lamps - Emergency lighting 4.5 kW (petrol engines) check-in system - 4 x turnstiles - Contactless card programming - 1 x cash restaurant - 80 seats inside - 40 seats on the terrace - Stainless steel kitchen - Warm water underfloor heating electric power of 35 kW - Own WWTP - Well with reservoir 3 m³ of water (also links to local waterworks) - Room with facilities for staff - Warehouses, refrigerators, freezers - Two offices with accessories Middle slope This is a slope located in the central part of the village near the municipal office. Its length is 300 m and a width of 70 m. It is fully equipped with snowmaking system. Its difficulty is "red slope". On land belonging to this slope is also an exemption object water and engine room (čerpadlovňa) snowmaking. Capacity of parking spaces in the parking lot at the municipal office about 100 meters from the station lift is about 30 cars. It is also possible to park in the whole area of the village on the side of the road. This slope is usually used as strengthening the capacity of the lower slope and is also suitable for events where it is appropriate to separate due to the "closed society" from other skiers - ski races, corporate events and the like. Technical support middle slope: Ski lift TRANSLIFT TL 15 - single - Length 300 m - Elevation 110 m - Capacity 400 people / hour snow - Hydrants 2 "3 pieces - Total length 300 m - Pipe diameter 4 " Čerpadlovňa snowmaking - Powerful pump 1 x 90 W + 1 x 45 kW - Feed pumps 1 x 7.5 kW + 1 x 4.5 kW - Two-storey building that serves as a warehouse and elektrodielňa Snowmaking equipment - ECO bars GEMINI 5 pieces - R YORK rod 10 1 pc Dam on a stream - exemption subject water - Lift the level of 3 m - Volume - 500 m³ substation - Power 250 kVA upper slope This is a slope located in the upper part of the village. Its length is 520 mA at the bottom width of 130 m and in the top 100 m. No snow, its operation is t. No.. depends only on natural snow. It is however possible to use the pumping capacity of the existing snowmaking system and the completion of the snow and on the slope. Its complexity is at the top of the "black piste" and at the bottom "red slope". The slope is called. "Slope", which has a length of 720 m. Capacity of parking spaces in the parking lot at a local hotel about 200 m from the station lifts and on land directly at the bottom of the slope below dojazdove part 50 cars. It is also possible to park in the whole area of the village on the side of the road. Technical support upper slope: Ski lift TATRAPOMA H130 - Length 520 m - Elevation 176 m - Capacity 900 people / hour Ski lift TATRAPOMA P - Length 300 m - Elevation 70 m - Capacity 300 people / hour buffet - 40 seats inside - 20 seats on the terrace - Electric underfloor heating with an output of 35 kW - Own WWTP - Well with reservoir 3 m³ of water - Room with facilities for staff service objects - Garage - store oils - Garage - Mountain mower MT 8 - Garage - warehouse welding shop - Cell - workshop - Cell - Operation - Garage for snowmobile Other technical resources - SPV LEITNER LH 500 E - SPV KASSBOHRER PB 240 DW - Mountain mower MT 8 - 1 x snowmobile YAMAHA VENTURE 440 - 250 kVA Transformer station land The owner of the resort is the owner of all the important land on which they are built restaurant and bar, a removal of water and object čerpadlovňa snowmaking system, service objects or boarding station lifts. The area of land that the owner owns the 17,000 square meters. On the other land with an area of about 100,000 square meters are concluded long-term leases, which includes an estimate of more than 90% of the land. Reasons to award a contract to other sites are different, but not nature that would compromise or affect the operation of the Centre. Popis strediska: Lyžiarske stredisko sa nachádza na severovýchode Slovenska. Majiteľ vlastní v lyžiarskom stredisku hnuteľný a nehnuteľný majetok ako aj pozemky, čo je aj predmetom predaja kompletne, tak ako je uvedené v nasledujúcej špecifikácii: Stredisko je rozdelené na tri časti a nazvané podľa zaužívanej tradície na dolný, horný a stredný svah. Každý z nich je možné prevádzkovať aj samostatne či už podľa kapacitnej potreby, alebo podľa aktuálnych poveternostných podmienok. Je tiež možnosť prejazdu lyžiarov medzi jednotlivými svahmi. Stredisko je možné vo vzťahu ku klimatickým podmienkam prevádzkovať v priemere 80 až 100 dní Klientelu tvoria hlavne lyžiari z prešovského a košického kraja, lyžiarske kurzy základných, stredných a vysokých škôl a tiež lyžiari z Poľska a Maďarska. Dolný svah Jedná sa o svah nachádzajúci sa v dolnej časti tunajšej obce. Je najlepšie technicky dobudovaný a tým pádom aj najviac prevádzkovaný. Jeho dĺžka je 620 m a šírka v dolnej časti 70 a v hornej 40 m. Je kompletne vybavený zasnežovacím systémom, v dĺžke 450 m vybavený osvetlením pre možnosť večerného lyžovania. Jeho náročnosť - v hornej polovici „červená zjazdovka“ a dolnej „modrá zjazdovka“. Kapacita parkovacích miest na parkovisku obce cca 80 m od nástupných staníc vlekov i na pozemkoch priamo v dolnej časti svahu pod dojazdovou časťou je cca 50 automobilov. Je možné parkovať tiež v celom úseku obce na kraji cesty. Technické zabezpečenie dolného svahu: Lyžiarsky vlek TRANSPORTA VL 1000.1 duo - dĺžka 420 m - prevýšenie 95 m - kapacita 800 osôb/hod - bunka obsluhy 2 x - dielňa – sklad Lyžiarsky vlek DOPPELMAYR RG 5 duo - dĺžka 620 m - prevýšenie 167 m - kapacita 1200 osôb/hod - bunka obsluhy 2 x Lyžiarsky vlek MIKESKA (detský) - dĺžka 75 m - prevýšenie 10 m - kapacita 300 osôb/hod Zasnežovanie - hydranty 2" 12 ks - celková dĺžka 620 m - priemer potrubia 4" Osvetlenie - na dĺžke 450 m obojstranne - 16 stožiarov s výkonom 54 kW, halogénové žiarovky - núdzové osvetlenie 4,5 kW (benzínový agregát) Odbavovací systém - 4 x turnikety - bezdotykové programovacie karty - 1 x pokladňa Reštaurácia - 80 miest vo vnútri - 40 miest na terase - nerezová kuchyňa - kúrenie elektrické teplovodné podlahové s výkonom 35 kW - vlastná ČOV - studňa s rezervoárom na 3 m³ vody (tiež napojenie na miestny vodovod) - miestnosť s príslušenstvom pre personál - sklady, chladničky, mrazničky - dve kancelárie s príslušenstvom Stredný svah Jedná sa o svah nachádzajúci sa v strednej časti obce pri obecnom úrade. Jeho dĺžka je 300 m a šírka 70 m. Je kompletne vybavený zasnežovacím systémom. Jeho náročnosť je „červená zjazdovka“. Na pozemkoch patriacich k tomuto svahu sa nachádza tiež odberný objekt vody a strojovňa (čerpadlovňa) zasnežovania. Kapacita parkovacích miest na parkovisku pri obecnom úrade cca 100 m od nástupnej stanice vleku je cca 30 automobilov. Je možné parkovať tiež v celom úseku obce na kraji cesty. Tento svah je obyčajne využívaný ako posilnenie kapacity dolného svahu a je vhodný tiež na organizovanie podujatí, kde je vhodné oddeliť kvôli podujatiu „uzatvorenú spoločnosť“ od ostatných lyžiarov – lyžiarske preteky, firemné akcie a podobne. Technické zabezpečenie stredného svahu: Lyžiarsky vlek TRANSLIFT TL 15 – single - dĺžka 300 m - prevýšenie 110 m - kapacita 400 osôb/hod Zasnežovanie - hydranty 2" 3 ks - celková dĺžka 300 m - priemer potrubia 4" Čerpadlovňa zasnežovania - výkon čerpadlovne 1 x 90 W + 1 x 45 kW - podávacie čerpadlá 1 x 7,5 kW + 1 x 4,5 kW - dvojpodlažný objekt slúžiaci aj ako sklad a elektrodielňa Zasnežovacie zariadenia - tyče GEMINI ECO 5 ks - tyč YORK R 10 1 ks Hrádza na potoku – odberný objekt vody - zdvih hladiny o 3 m - objem - 500 m³ Trafostanica - výkon 250 kVA Horný svah Jedná sa o svah nachádzajúci sa v hornej časti obce. Jeho dĺžka je 520 m a šírka v dolnej časti 130 m a v hornej 100 m. Nemá zasnežovanie, jeho prevádzka je t. č. závislá len na prírodnom snehu. Je však možné využiť čerpacie kapacity už existujúceho zasnežovacieho systému a dobudovať zasnežovanie aj na tomto svahu. Jeho náročnosť je v hornej časti „čierna zjazdovka“ a v dolnej časti „červená zjazdovka“. Súčasťou svahu je tzv. „zjazdovka“, ktorá má dĺžku 720 m. Kapacita parkovacích miest na parkovisku pri miestnom hoteli cca 200 m od nástupných staníc vlekov i na pozemkoch priamo v dolnej časti svahu pod dojazdovou časťou je 50 automobilov. Je možné parkovať tiež v celom úseku obce na kraji cesty. Technické zabezpečenie horného svahu: Lyžiarsky vlek TATRAPOMA H130 - dĺžka 520 m - prevýšenie 176 m - kapacita 900 osôb/hod Lyžiarsky vlek TATRAPOMA P - dĺžka 300 m - prevýšenie 70 m - kapacita 300 osôb/hod Bufet - 40 miest vo vnútri - 20 miest na terase - kúrenie elektrické podlahové s výkonom 35 kW - vlastná ČOV - studňa s rezervoárom na 3 m³ vody - miestnosť s príslušenstvom pre personál Obslužné objekty - garáž – sklad olejov - garáž – horská kosačka MT 8 - garáž – sklad zvarovňa - bunka – dielňa - bunka – obsluha - garáž na snežný skúter Ostatné technické prostriedky - SPV LEITNER LH 500 E - SPV KASSBOHRER PB 240 DW - horská kosačka MT 8 - 1 x snežný skúter YAMAHA VENTURE 440 - Trafostanica 250 kVA Pozemky Majiteľ strediska je vlastníkom všetkých dôležitých pozemkov, na ktorých sú postavené reštaurácia a bufet, odberný objekt vody a čerpadlovňa zasnežovacieho systému, obslužné objekty či nástupné stanice vlekov. Plocha pozemkov, ktoré majiteľ vlastní je 17.000 m2. Na ostatné pozemky s výmerou cca 100.000 m2 sú uzatvorené dlhodobé nájomné zmluvy , ktoré zahrňujú odhadom viac ako 90 % dotknutých pozemkov. Dôvody na neuzatvorenie zmlúv na ostatné pozemky sú rôzne, ale nie sú charakteru, ktoré by ohrozovali alebo ovplyvňovali prevádzku strediska.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

ZÁMOCKÉ REALITY s.r.o.

F. Kapisztóryho 2 , Nové Zámky
0917 Kliknite TU!

Maklér:

Štefan Hamran
0908 Kliknite TU!